DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.1.2018.141100

Новинні портали як новітня платформа українського інформаційного простору

Олексій Ситник

Анотація


Висвітлено теоретико-практичні проблеми функціонування термінології в інформаційно-діяльнісному просторі мережевих медіа, зокрема новинних порталів; визначено й обґрунтовано поняття новинного порталу, виокремлено й розглянуто його змістові й технологічні характеристики.

Ключові слова


портал; новинний портал; мережеві медіа; термінологія; Інтернет

Повний текст:

PDF

Посилання


Beljaev A. A. (2009). Osobennosti graficheskoj modeli internet-versij periodicheskih izdanij (na materiale ital’janskih SMI) (Features of the graphic model of Internet versions of periodicals (on the material of Italian media) (Unpublished candidate dissertation). Moscow, Russia: (N. p.), P. 20. (in Russ.)

Horodenko L. M. (2012). Teoriia merezhevoi komunikatsii: monohrafiia (The theory of network communication: monograph). Kyiv, Ukraine: (N. p.), P. 388. (in Ukr.)

Kyrychok T. Yu. (2010). Elektronni vydannia: dovidnyk (Electronic publications: directory). Kyiv, Ukraine: NUTU “KPI”, P. 400. (in Ukr.)

Kastel’s M. (2000). Informacionnaja jepoha: jekonomika, obshhestvo i kul’tura: per s angl. (Information Age: Economics, Society and Culture: Translation from English). Moscow, Russia: (N. p.), P. 345. (in Russ.)

Mashkova S. G. (2006). Internet-zhurnalistika: ucheb. posobie (Internet journalism: a tutorial). Tambov, Russia: Publishing house of Tambov State Technical University, P. 80. (in Russ.)

Meleshchenko O. K. (1998). Kompiuterni i telekomunikatsiini tekhnolohii yak harant intehratsii zhurnalistyky Ukrainy v svitovyi informatsiinyi prostir (Computer and telecommunication technologies as a guarantor of integration of Ukraine’s journalism into the world information space). Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora filolohichnykh nauk (The dissertation for the degree of Doctor of Philology 10.01.08). Kyiv, Ukraine: Kyiv National University of T. Shevchenko, P. 41. (in Ukr.)

Razvitie novostnogo segmenta media-otrasli Rossii: Doklad Centra Issledovanij RIA Novosti (Development of the news segment of the media industry in Russia: Report of the RIA Novosti Research Center). Moscow, Russia: (N. p.), P. 39. (in Russ.)

Veb-sait (The web site). Retrieved from http://uk.wikipedia.org/ wiki/веб-сайт. (in Ukr.)

Bidzil Yu. M. (Ed.) (2007). Slovnyk zhurnalista: Terminy, mas-media, postati (The dictionary of journalist: terms, mass media, figures). Uzhhorod, Ukraine: VAT “Publishing house “Zakarpattia”, P. 224. (in Ukr.)

Semotiuk O. P. (Ed.) (2008). Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv (Modern Dictionary of Foreign Words). Kharkiv, Ukraine: Publishing house “Ranok”, P. 688. (in Ukr.)

Skopenko O. I., Tsymbaliuk T. V. (2006). Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv: blyzko tys. sliv i slovospoluchen (Modern Dictionary of Foreign Languages: approximately 1,000 words and phrases). Kyiv, Ukraine: Dovira, P. 789. (in Ukr.)

Dubichynskyi V. V. (Ed.) (2006). Suchasnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: 65 000 sliv (Contemporary Dictionary of the Ukrainian language: 65,000 words). Kharkiv, Ukraine: VD “Shkola”, P. 1008. (in Ukr.)

Havenko S. F., Kyrychok P. O, Velychko O. M. (2010). Ukrainskyi tlumachnyi slovnyk vydavnycho-polihrafichnoi spravy (Ukrainian Explanatory Dictionary of Publishing and Printing). Kyiv, Ukraine: NUTU “KPI”, P. 896. (in Ukr.)

Kyrychok T. Yu. (2012). Ukrainskyi tlumachnyi slovnyk elektronnykh vydan (Ukrainian Explanatory Dictionary of Electronic Publications). Kyiv, Ukraine: NTU “KPI”, P. 128. (in Ukr.)

Chichanovskyi A. A., Starish O. H. (2010). Informatsiini protsesy v strukturi svitovykh komunikatsiinykh system : pidruchnyk (Information processes in the structure of world communication systems: textbook). Kyiv, Ukraine: Hramota, P. 568. (in Ukr.)

News video on the Web. Retrieved from http://www. journalism.org/2014/03/26/newsvideo-on-the-web/. (in Eng.)

Ukraine Telecommunications Reports. Internet World Stats. Retrieved from у : http://www.internetworldstats.com/euro/ua.htm (in Eng.)

Web site definition. Tech Target. Retrieved from http://searchsoa.techtarget.com/definition/ Web-site. (in Eng.)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Беляев А. А. Особенности графической модели интернет-версий периодических изданий (на материале итальянских СМИ) : дис. … канд. филол. наук. — М., — 20 с.

Городенко Л. М. Теорія мережевої комунікації : монографія / Л. М. Городенко. — К., 2012. — 388 с.

Електронні видання [Текст]: довід. / Ук лад. Т. Ю. Киричок. — К.: НУТУ «КПІ», — 400 с. — Бібліогр.: с. 394. — 1000 прим.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и к ультура: Пер с англ. — М., 2000. — С. 345.

Машкова С. Г. Интернет-ж урналистика : у чеб. пособие / С. Г. Машкова. — Тамбов : Изд-во тамб. гос. техн. ун-та, 2006. — 80 с.

Мелещенко О. К. Комп’ютерні i телекомунікаційні технології як гарант інтеграції журналістики України в світовий інформаційний простір. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 10.01.08 — журналістика. — К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 1998, 41 с.

Развитие новостного сегмента медиа-отрасли России: Доклад Центра Исследований РИА Новости. — М., 39 с.

Сайт. Веб-сайт [Електронний ресурс] / Режим доступу http://uk.wikipedia.org/wiki/веб-сайт . Назва з екрану.

Словник журналіста: Терміни, мас-медіа, постаті. / За заг. ред. Ю. М. Бідзілі. — Ужгород: ВАТ «Видавництво «Закарпаття», 2007. — 224 с.

Сучасний словник іншомовних слів. — 2-ге вид., доп. за ред. Семотюк О. П. — Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. — 688с.

Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тис. слів і словосполучень / Уклали:

О. І. Скопенко, Т. В. Цимбалюк. — К.: Довіра, 2006. — 789 с. — (Словники України).

Сучасний тлумачний словник української мови: 65 000 слів / За заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. — Х.: ВД «Школа», 2006. — 1008 с.

Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи [Текст] / Уклад.: П. О. Киричок, О.М.Величко, С.Ф.Гавенко та ін.; за заг. Ред. П. О. Киричка. — К.: НУТУ «КПІ», 2010. — 896 с.

Український тлумачний словник електронних видань [Текст] / Уклад. Т. Ю. Киричок. — К.: НТУУ «КПІ», 2012. — 128 с. + вклейки (12 с.).

Чічановський А. А. Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем : підручник / А. А. Чічановський, О. Г. Старіш. —К.: Грамота,2010. —568 с.

News video on the Web [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.journalism.org/2014/03/26/news-video-on-the-web/

Ukraine Telecommunications Reports [електронний ресурс] // Internet World Stats. — Режим доступу : http://www.internetworldstats.com/euro/ua.htm

Web site definition [електронний ресурс] // Tech Target. — Режим доступу : http://searchsoa.techtarget.com/definition/ Web-site.

Copyright (c) 2018 Олексій Ситник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.