Про журнал

Галузь та проблематика

Програмні цілі та тематична спрямованість нового наукового журналу зосереджуватиметься на двох аспектах:
- аналіз  практики  формування  та  функціонування   українського інформаційного простору в суспільно-політичних реаліях держави Україна та у світовому контексті;
- висвітлення теоретичних, практичних та історичних аспектів головних складових українського інформаційного простору: преси, радіо, телебачення, мережевих платформ та книжкових видань.

Процес рецензування

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Процедуру рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії.

Завданням рецензування є сприяння вимогливому відбору авторських оригіналів для видання та надання конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення.

Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.

До друку приймаються лише ті статті, що мають цінність із наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних науково-практичних проблем та завдань. Окремо враховується рівень відповідності правилам підготовки статті до видання у науковому журналі (див. Вимоги до оформлення та подання авторського оригіналу).

Головною метою рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й дотримання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, в якій виконувалось дослідження.

Рецензування авторських оригіналів конфіденційне. Розголошення конфіденційних деталей рецензування рукопису порушує права автора.

Редакція не повідомляє інформацію, що стосується рецензованого авторського (включаючи відомості про його отримання, зміст, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів і остаточний висновок), нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність, плагіат або фальсифікації матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

2. ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ

Редакція приймає від автора статтю, яка відповідає вимогам політики журналу та правилам підготовки статей до видання. Оригінали, які не відповідають прийнятим вимогам, далі не розглядаються, про що повідомляються їх автори. Стаття реєструється відповідальним секретарем в електронному журналі реєстрації статей.

Відповідальний секретар проводить попередню оцінку статей, що надійшли до редакції, відповідності змісту матеріалу профілю і тематиці журналу, надсилає їх для рецензування членам редколегії, науковим редакторам розділів, фахівцям з розглянутих проблем.

Призначає рецензентів Головний редактор журналу. За рішенням Головного редактору журналу (за певних обставин) призначення рецензентів може бути доручене члену редакційної колегії. В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засіданнях редакційної колегії.

Для проведення рецензування статей рецензентами можуть бути як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які мають глибокі професійні знання й досвід роботи за конкретним науковим напрямом, як правило доктори наук, професори.

Терміни рецензування не повинні перевищувати одного календарного місяця.

Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (подвійне «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального секретаря журналу. На прохання рецензента та за погодженням з робочою групою редакційної колегії взаємодія автора та рецензента може відбуватися у відкритому режимі (таке рішення приймається лише у тому разі, якщо відкритість взаємодії дозволить покращити стиль та логіку викладення матеріалу дослідження).

Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається рівень оригінальності й самостійності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення («Текст на плагіат»,«Advego Plagiatus»).

Після остаточного аналізу статті, рецензент заповнює стандартну форму (Рецензія), яка містить підсумкові рекомендації. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.

Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття надсилається автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.

Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором (або, за його дорученням – членом редакційної колегії).

Затверджену до публікації статтю відповідальний секретар журналу передає для редагування одному з редакторів. Редакція залишає за собою право на мовностилістичне редагування рукописів і передруків відповідно до норм чинного Правопису, яке не змінює позиції автора.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Політика антиплагіату

Статті, які подаються на рецензування, повинні мати 85% унікальності авторського тексту. Перевірка здійснюється програмним забезпеченням («UNICHEK»). Запозичення допускається в обсязі 15% від загального об’єму статті.

Плата за публікацію

Публікація, редагування та затвердження тексту статей в журналі відбувається на безоплатній основі.

Етика публікацій видання

Приймаючи рішення щодо публікації, редакція журналу спирається на сучасні юридичні вимоги стосовно авторського права, викладені в українському законодавстві, та етичні принципи, що підтримується провідними представниками видавництв наукової періодики. Нижчевикладених принципів повинні дотримуватись усі учасники видавничого процесу: автори, рецензенти та редактори. Подання статей авторами для публікації означає їхнє автоматичне погодження та ознайомленість із викладеними стандартами. Із питаннями, пропозиціями або скаргами необхідно звертатись до редакції.

Журнал не робить винятків з правил на користь будь-якої конкретної групи людей.

Права та обов’язки автора

Автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема якщо він не згоден з висновками рецензента.

Для уникнення затримки редакційно-видавничого процесу підготовки чергового числа журналу, переслані авторам після редагування для виправлення (зазвичай на етапі першої чи другої верстки), повинні бути повернені до редакції якомога оперативніше, але не пізніше ніж за тиждень після отримання.

Відповідальний секретар повідомляє автора про терміни друку статті упродовж не більше одного місяця з дня отримання позитивного висновку щодо опублікування статті.

Редакція журналу має право не прийняти авторський матеріал до публікації у випадках: недотримання авторами правил оформлення; виявлення елементів запозичення (плагіату); невідповідності статті тематиці журналу; наявності негативної оцінки рецензента.

Про етичні засади наукової праці

Для авторів

Автори несуть персональну відповідальність за наданий до редакції журналу текст рукопису. Вони зобов’язані:

– надавати до редакції матеріали, які раніше не публікувались та не перебувають на розгляді в іншому виданні. Дослівне копіювання власних робіт та їх перефразування неприйнятні.

– надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо неправдиві, або фальсифіковані твердження вважаються неприйнятними;

– у випадку необхідності на вимогу редакційної колегії надавати вихідні дані для редакторського огляду;

– дотримуватись етики наукового цитування. У разі використання фрагментів чужих робіт та/або запозичення тверджень інших авторів, у статті повинні бути оформлені відповідні посилання.

Статті, що є компіляцією з матеріалів, опублікованих іншими авторами, без їхньої творчої переробки і власного авторського осмислення редакцією журналу не приймаються.

Етичні стандарти для редакторів

Головний редактор журналу несе остаточну відповідальність при ухваленні рішення про публікацію представленого на розгляд рукопису, керуючись при цьому політикою журналу з урахуванням всіх юридичних вимог, що діють на момент публікації, стосовно наклепу, порушення авторського права та плагіату. При прийнятті рішення про публікацію головний редактор може консультуватися із заступником головного редактора, членами редакційної колегії, а також з рецензентами.

Редактори оцінюють інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, кольору шкіри, статі, сексуальної орієнтації, релігійних вірувань, етнічного походження, громадянства або політичного світогляду автора (авторів). Вони не повинні розголошувати інформацію про представлений на розгляд рукопис третім особам за винятком автора, рецензентів і потенційних рецензентів, а також в окремих випадках членів редакційної колегії журналу, якщо це необхідно. Крім цього редактори докладають усіх зусиль до того, щоб забезпечити чистоту процесу рецензування, при якому особистість автора невідома рецензенту і навпаки.

При оцінці рукопису для публікації крім обліку стандартних критеріїв у плані точності рукопису, якості його подання та його внеску в базу знань людства редактори також повинні шукати свідчення того, що моральна шкода при проведенні описуваного дослідження зведена до мінімуму. Необхідно встановити, чи перевищують переваги конкретного дослідження можливі збитки. Оскільки журнал вітає надходження рукописів з будь-якої країни, необхідно розуміти, що закони та правові норми, які стосуються етики досліджень і схвалення етичних норм, в усьому світі різні. При цьому редактори можуть зажадати в авторів роз’яснень у цьому питанні.

Етичні стандарти для рецензентів

Рецензенти журналу виконують роботу на добровільних засадах. Рецензенти мають право на свій розсуд відхилити пропозицію про проведення наукової експертизи конкретних рукописів, якщо, наприклад, їх завантаженість на роботі й (або) інші зобов’язання не дозволяють їм підготувати рецензію вчасно, і виконати цю роботу в доступні їм терміни. Вони також не повинні приймати завдання на рецензування рукопису, якщо, на їхню думку, не володіють для цього достатньою кваліфікацією.

Рецензенти, які взяли завдання на рецензування рукопису, як правило, надають рецензію протягом місяця. Разом з тим вони повинні відмовитися від виконання завдання на будь-якій стадії, якщо їм стане ясно, що вони не володіють достатньою кваліфікацією для проведення наукової експертизи або ж в ході її проведення можуть вступити в потенційний конфлікт інтересів (наприклад, внаслідок відносин і зв’язків в умовах конкуренції, співпраці чи інакше, з будь-якими авторами, установами або фірмами, що мають відношення до рукопису).

Інформація конфіденційного характеру або ідеї, отримані в ході проведення наукової експертизи, не підлягають розголошенню та використанню в особистих цілях. Будь-які рукописи, прийняті на рецензування, повинні розглядатися як конфіденційні документи, і ознайомлення з ними або обговорення їх з іншими особами має здійснюватися виключно з дозволу головного редактора журналу.

При проведенні експертизи рецензенти повинні проявляти максимальну об’єктивність, утримуючись від персональної критики на адресу автора (авторів). Необхідно чітко висловлювати свої погляди, пояснюючи й обґрунтовуючи всі зроблені рекомендації. Рецензенти повинні докладати всіх зусиль до того, щоб дати детальну та конструктивну оцінку, здатну допомогти авторам в удосконаленні їх роботи, навіть якщо рукопис, на їхню думку, не підлягає публікації.

У своїх рецензіях рецензенти повинні вказувати значущі публікації, які не цитовані авторами, так само як і випадки відсутності належних посилань на джерела. Вони повинні привертати увагу до випадків подібності між рукописом, представленим до розгляду, й іншими відомими їм опублікованими матеріалами та висловлювати свою думку щодо прийнятності дослідження, що є предметом рукопису, з точки зору етики.

Історія журналу

Друкується за ухвалою Вченої ради Київського національного університету культури і мистецтв (протокол № 18 від 29.01.18 р.)
Журнал друкується на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу інформації (серія КВ № 23123-12963р від 25 січня 2018 року), виданого Міністерством юстиції України