DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.1.2018.141089

ІМІДЖ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО УСПІХУ

Mykhailo Poplavskyi

Анотація


Мета дослідження – виявити сутність основних аспектів і технологій створення іміджу вищого навчального закладу культури і мистецтв. Здійснити спробу їх узагальнення та класифікації у відповідності до обраного фаху. Методи дослідження становлять сукупність базових принципів дослідження: об’єктивності, системності, багатофакторності, комплексності, а для досягнення мети використані наступні методи наукового пізнання: описовий та логіко-аналітичний. Наукова новизна. Досліджується створення позитивного  іміджу  вищого  навчального  закладу  культури  і  мистецтв засобами  PR-технологій. Висновки. Образ вузу складається з безлічі компонентів. Громадська думка про кожну його складову, в свою чергу, впливає на формування іміджу організації загалом.
Для побудови адекватної стратегії управління іміджем вузу необхідно знати, які з них, через специфіку даної організації, мають пріоритетне значення. Які компоненти образу вузу виступають одночасно і як критерії вибору даної організації. Сучасний вітчизняний виш, як державний так і приватний, знаходиться в постійному пошуку стратегії посилення власного становища на ринку освітніх послуг. Проте далеко не всі усвідомлюють той факт, що однією з найефективніших стратегій досягнення даної мети є формування позитивного іміджу вузу.

Ключові слова


PR-технології; імідж; корпоративна місія; корпоративна індивідуаль- ність; event-менеджмент; образ керівника

Повний текст:

PDF

Посилання


Bouari, F. A. (2001). Public relations, or strateg y of trust. Moscow: The Infra-M Publishing House.

Bekker, E. G., Burdelov, T. N., and Yudanov, A. Iu. (2012). Brand and economic sustainability of the University: a monograph. Moscow: KNOUS.

Danilenko, L. V. (2003).’Image of an educational institution’. Spravochnik rukovoditelya obrazovatel’nogo uchrezhdeniya [Image of an educational institution], no. 1, pp. 41–48.

Dowling, G. Reputation of the firm: creation, management and evaluation of effectiveness. Translated from English by A. V. Kuznetsova. Moscow:

IMAGE-Contact: INFRA-M. Egorova-Gantman, E. V. (1994). Image of the leader: a psychological guide for politicians. D. Ed. Moscow: Russian Academy of Public Administration under the President of the Russian Federation.

Kadochnikov, N. A. (2005). Corporate Midge as a Competitiveness Factor of a Higher Professional Scientific Institution. D. Ed. Moscow: Akademiya truda i sotsial’nykh otnoshenii.

Karpov, E. B. (2003). ‘Image in education’. PR v obrazovanii [PR in Education], no. 6,pp. 40–50.

Lebedeva, T. Iu. (1999). Public relations. Corporate and political direction: models, value system, SCM channels. Moscow: Moscow: Publishing house of Moscow State University.

Manjakina, E. I. (1994). Political leader: the process of creating an image. D. Ed. Russian Academy of Public Administration under the President of the Russian Federation.

Mercer, D. (1991). IBM: Management in the most prosperous corporation of the world. Translated from English by V. S. Zagashvili. Moscow: Progress.

Furs, R. F. (1996). Image of political leader: psychological structure and ways of optimization. D. Ed. Moscow: Russian Academy of Public Administration under the President of the Russian Federation.

Iakokka, Lee. (1991). Manager’s career. Translated from English by R. I. Stolper. Moscow: Progress.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Буари Ф. А. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия / Ф. А. Буари ; Пер. с фр.Н. С. Добробабенко. — Москва : Изд. дом «Инфра-М», 2001. — 177 с.

Беккер Е. Г. Бренд и экономическая устойчивость вуза : монография / Е. Г. Беккер,Т. Н. Бурделова, А. Ю. Юданов. — Москва : КНОУС, 2012. — 208 с.

Даниленко Л. В. Имидж у чебного заведения / Л. В. Даниленко // Справочник руководителя образовательного у чреждения. — Москва, 2003. — № 1. — С. 41–48.

Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности /Г. Даулинг; [пер. с англ. А. В. Кузнецова]. — Москва : ИМИДЖ-Контакт :ИНФРА-М, 2003. — 366 с.

Имидж лидера: психологическое пособие для политиков / [Е. Абашкина и др.] ;отв. ред. Е. В. Егорова-Гантман. — Москва : О-во «Знание» России, 1994. — 264 с.

Кадочников Н. А. Корпоративный имидж как фактор конкурентоспособности высшего профессионального ученого заведения : дис. … канд. экон. наук :08.00.05. / Н. А. Кадочников. — Москва, 2005. — 130 с.

Карпов Е. Б. Имидж в образовании / Е. Б. Карпов // PR в образовании. — Москва, 2003. — № 6. — С. — 40–50.

Лебедева Т. Ю. Паблик рилейшнз. Корпоративная и политическая режиссура : модели, система ценностей, каналы СКМ / Т. Ю. Лебедева.– Москва : Изд-во МГУ,1999. — 350 с.

Манякина Е. И. Политический лидер: процесс создания имиджа : дис… канд. полит. наук : 23.00.02. / Е. И. Манякина. — Москва, 1994. — 228 с. (С.62–68)

Мерсер Д. ИБМ : управление в самой преуспевающей корпорации мира / Д. Мерсер; Пер. с англ., общ. ред. и предисл. В. С. Загашвили. — Москва : Прогресс, 1991. — 453 с.

Фурс Р. Ф. Имидж политического лидера : психол. структура и пути оптимизации : дисс … канд. психологич. наук : 19.00.12. / Р. Ф. Фурс. — Москва, 1996. — 254 с.

Якокка Ли. Карьера менеджера / Ли Якокка; пер. с англ. Р. И. Столпера. — Москва : Прогресс, 1991. — 384 с.
Copyright (c) 2018 Mykhailo Poplavskyi

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.