Концептуальні основи розвитку спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7948.10.2022.270016

Ключові слова:

інформаційна, бібліотечна та архівна справа, цифрові трансформації, документно-інформаційна освіта

Анотація

Цифрові трансформації суспільства передбачають трансформації в змістовому та структурному аспекті чинних спеціальностей. Структурні та змістові зміни в документно-інформаційній освіті, здійснюваній в Україні в межах спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», актуалізують виявлення основних концептів, які визначатимуть її функціонування, розвиток та подальші трансформації.

Метою дослідження є виявлення основних концептів розвитку спеціальності ІБАС, які у взаємозв’язку та взаємовпливі утворюють її цілісність як педагогічної системи і є передумовою її активного розвитку в змінюваних соціальних та техніко-технологічних умовах.

У дослідженні було використано сукупність загальнонаукових методів узагальнення, систематизації і прогнозування. Гіпотетико-дедуктивний метод дав змогу окреслити основні концепти функціонування й розвитку спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Висновки та обговорення. Концептуальні основи функціонування й розвитку спеціальності ІБАС базуються на таких положеннях:

– інноваційність освіти фахівців із документно-інформаційних комунікацій в Україні на сучасному етапі зумовлена розширенням поля документно-інформаційної діяльності, процесами її цифровізації, конвергентністю з іншими професійними напрямами діяльності й зазнає впливу цифрового ринку праці на професійне самовизначення молоді;

– теоретико-методологічні основи розробки змісту освіти для підготовки фахівця визначаються розвитком науково-педагогічних шкіл у закладах вищої освіти, здобутки яких є теоретичним підґрунтям змістового й методичного розвитку спеціальності та передумовою пропозицій нових актуальних ОПП;

– організаційно-педагогічні умови розвитку спеціальності мають розвиватись у напрямі пошуку активних форм професійно-орієнтованого навчання, приділенні особливої уваги виробничій практиці, а також врахуванні в освітньому процесі широкого застосування дистанційної форми навчання, яка потребує гнучкості освітнього середовища, застосування нових принципів розробки навчально-методичного забезпечення та адекватних форм взаємодії між викладачем і студентом, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

Біографія автора

Надія Бачинська, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Honchar, L. O. (2020). Obgruntuvannia kontseptualnoi modeli pidhotovky fakhivtsiv hotelno-restorannoi spravy v Ukraini: orhanizatsiino-analitychnyi aspekt [Substantiation of the Conceptual Model of Training of Hotel and Restaurant Specialists in Ukraine: Organizational and Analytical Aspect]. Scientific Notes of Taurida National V. I. Vernadsky University. Series: Economi and Management, 31(70), 6, 39–49. https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-6-7 [in Ukrainian].

Dokuchaieva, V. V. (2017). Veryfikatsiia yak kryterii rezultatyvnosti naukovopedahohichnoho doslidzhennia [Verification as a Criterion of the Effectiveness of Scientific and Pedagogical Research]. Collection of Research Papers. Pedagogical Sciences, 80(1), 14–20. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3541200 [in Ukrainian].

Dubaseniuk, O. A. (2008). Kontseptualni modeli pedahohichnoi osvity: naukovi poshuky ta zdobutky [Conceptual Models of Pedagogical Education: Scientific Research and Achievements]. In O. A. Dubaseniuk (Ed.), Profesiino-pedahohichna osvita: suchasni kontseptualni modeli ta tendentsii rozvytku [Professional and Pedagogical Education: Modern Conceptual Models and Development Trends] (pp. 8–29). Publishing House of Zhytomyr Ivan Franko State University [in Ukrainian].

Yezhova, O. (2014). Klasyfikatsiia modelei v pedahohichnykh doslidzhenniakh [Classification of Models in Pedagogical Research]. Naukovi zapysky. Seriia: Problemy metodyky fizyko matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity, 2(5), 202–206 [in Ukrainian].

Kozak, L. V. (2009). Profesiino-oriientovani formy navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv turyzmu [Professionally Oriented Forms of Education in the Training of Tourism Specialists]. Pedagogical Process: Theory and Practice, 1, 68–78. [in Ukrainian].

Matviienko, O. V., & Tsyvin, M. N. (2017). Vyshcha informatsiina osvita: osnovni kontsepty vyznachennia [Higher Information Education: Basic Concepts of the Definition]. Library Science. Record Studies. Informology, 3, 4–11. [in Ukrainian].

Matviienko, O. V., & Tsyvin, M. N. (2020). Naukovo-pedahohichni shkoly v dokumentoznavchii osviti: suchasni osoblyvosti formuvannia y rozvytku [Scientific and Pedagogical Schools in Documentary Education: Modern Features of Formation and Development]. Bulletin of the Book Chamber, 1, 23–28. https://doi.org/10.36273/2076–9555.2020.1(282).23–28 [in Ukrainian].

Matviienko, O. V., & Tsyvin, M. N. (2021). «Tsyfrovi» profesii informatsiinoho fakhivtsia: osvitni perspektyvy i vymohy rynku pratsi [«Digital» Professions of the Information Specialist: Educational Prospects and Labor Market Requirements]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 7, 58–70. https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233279 [in Ukrainian].

Novalska, T., & Bachynska, N. (2022). Internet-marketoloh za spetsialnistiu «Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava»: funktsii ta kompetentnosti u konverhentnykh profesiinykh praktykakh [Internet Marketing Specialist in Programme Subject Area «Information, Library and Archival Studies»: Functions and Competences in Convergent Professional Practices]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 9, 125–136. https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259187 [in Ukrainian].

Novalska, T., & Kasian, V. (2021). Teoretyko-metodolohichni zasady pidhotovky internet-marketoloha za spetsialnistiu 029 «Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava» [Theoretical and Methodological Fundamentals of Internet Marketing Training in Specialty 029 «Information, Library and Archival Affairs»]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 7, 71–82. https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233297 [in Ukrainian].

Panasenko, E. (2015, June 16). Pedahohichnyi eksperyment: osnovni aspekty metodolohii [Pedagogical Experiment: Basic Aspects of Methodology]. Kherson State University. http://www.srw.kspu.edu/?p=1195 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-01

Як цитувати

Бачинська, Н. (2022). Концептуальні основи розвитку спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Український інформаційний простір, (2(10), 280–292. https://doi.org/10.31866/2616-7948.10.2022.270016

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА І АРХІВНА СПРАВА