DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(5).2020.206117

Олесь Гончар і крайові ЗМІ

Валентина Галич

Анотація


Крайові ЗМІ є важливим сегментом соціокомунікативної моделі інформаційного простору України, що увиразнює вектори розвитку етнічно й культурно ідентифікованої журналістики, потужно працює на збереження історичної памʼяті, формування національної свідомості й громадянської активності соціуму. Вивчення їх є особливо актуальним у період сучасних суспільно-політичних змін, повʼязаних з розвитком процесів демократизації, децентралізації та місцевого самоврядування, які внесуть нові корективи в типологію, зміст і функції місцевих медій.
Нині відзначається зростання інтересу науковців до проблем крайової журналістики, проте культурологічний та аксіологічний аспекти ще недостатньо досліджені. Цим пояснюється вибір обʼєкта розвідки, яким стали відгуки про діяльність крайових ЗМІ, відображені в мемуаристиці та публіцистиці відомого українського письменника й громадського діяча Олеся Гончара. Звернення до таких методів, як контент-аналіз, історичний, системний, біографічний, аксіологічний, статистичний, дало змогу здійснити багатоаспектну інтерпретацію публіцистичних оцінок письменником духовного потенціалу обласних та районних газет, висвітлити окремі періоди розвитку української журналістики ХХ ст. і розкрити особисту причетність письменника до її історії.
Співпраця Олеся Гончара із засобами масової інформації тривала понад шістдесят років. Вона досить широко розкривалась у його щоденникових записах, епістолярії та публіцистичних творах різних жанрів. У хронологічній послідовності відтворено звʼязки письменника з крайовою пресою, починаючи з 30-х років, журналістську діяльність юного Олеся Гончара в районній і обласній газетах на Полтавщині та Харківщині й закінчуючи спостереженнями уже досвідченого публіциста й майстра слова над діяльністю місцевих ЗМІ в роки незалежної України.
Аналіз текстів листів-привітань, спрямованих до місцевих редакцій газет і журналів, указує на широку географію зв’язків письменника з друкованими ЗМІ, розкриває його бачення концепції діяльності видань цього типу, що ґрунтується на демократичних та гуманістичних засадах. Вітаючи появу на поч. 90-х рр. нових літературно-мистецьких видань на Сході і Заході України та в Криму, Олесь Гончар зосереджує увагу на їх ролі в обʼєднанні спільноти навколо насущних проблем: збереження історичної памʼяті й етнічної культури, функціонування української мови й шанобливого ставлення до літературної класики.


Ключові слова


місцеві ЗМІ; територіальна журналістика; обласна і районна преса; мемуаристика; щоденник; публіцистика; привітання як жанр

Повний текст:

PDF (English) PDF

Посилання


Drozdova, A. V. (2012). Avtorske redahuvannia khudozhnoho tvoru v parametrakh sotsialnoho prostoru i sotsialnoho chasu: tvorcha laboratoriia Olesia Honchara [Author’s editing of a work of art in the parameters of social space and social time: Oles Honchar’s creative laboratory]. (PhD Dissertation). Сlassical private university, Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Finkler, Yu. (2003). Rehionalna presa Ukrainy v konteksti sotsialnoho zamovlennia audytorii [Regional press of Ukraine in the context of social order of the audience]. Scientific Notes of the Institute of Journalism, 11, 170–173 [in Ukrainian].

Fursa, O. O. (2008). Hlobalizm ta rehionalizm v suchasnomu sotsialnomu prostori [Globalism and regionalism in the modern social space]. Humanities bulletin of Zaporizhzhia state engineering academy, 34, 222–230 [in Ukrainian].

Halych, V. M. (2004). Oles Honchar — zhurnalist, publitsyst, redaktor: evoliutsiia tvorchoi maisternosti [Oles Honchar — journalist, publicist, editor: the evolution of creative skills]. Naukova dumka [in Ukrainian].

Halych, V. M. (2015). Semiotyka intertekstualnosti publitsystychnoho tvoru: sotsialno-komunikatyvna retseptsiia [Semiotics of intertextuality of a journalistic work: socio-communicative reception]. Luhansk Taras Shevchenko National University [in Ukrainian].

Halych, V. M. (2017). Zhanrova systema publitsystyky Olesia Honchara v koordynatakh doby [Oles Honchar’s genre system of journalism in the coordinates of the day]. Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky [in Ukrainian].

Holubov, O. (2018, September 23). «Krymska svitlytsia»: borotba za isnuvannia [«Krymska svitlytsia»: the struggle for existence]. Krymska svitlytsia. https://ua.krymr.com/a/krymska-svitlytsya-borotba-za-isnuvannya/29505115.html [in Ukrainian].

Honchar, O. (1982, February 2). Slovo do tavrychan [A word to the Taurians]. Nova Tavriia [in Ukrainian].

Honchar, O. (1988, September 2). Vitaiu vas, dorohi stepovyky [Congratulations, dear steppe dwellers]. Kirovohradska pravda [in Ukrainian].

Honchar, O. (1989, August 5). Do vinnytskoi «Svitlytsi» [To Vinnytsia «Svitlytsia»]. Vinnytska pravda [in Ukrainian].

Honchar, O. (1992a). Vitaiu «Literaturnyi Lviv»! [Congratulations «Literary Lviv»!]. Literaturnyi Lviv, 1 [in Ukrainian].

Honchar, O. (1992b, December 31). «Krymskii svitlytsi» [To «Krymska svitlytsia»]. Krymska svitlytsia [in Ukrainian].

Honchar, O. (1993). Buiaite, kvituite! [Abound, flourish!]. Rusalka Dnistrova, 3 [in Ukrainian].

Honchar, O. (2004a). Shchodennyky [Diaries] (Vol. 1: 1943–1967). Veselka [in Ukrainian].

Honchar, O. (2004b). Shchodennyky [Diaries] (Vol. 2: 1968–1983). Veselka [in Ukrainian].

Honchar, O. (2004c). Shchodennyky [Diaries] (Vol. 3: 1984–1995). Veselka [in Ukrainian].

Honchar, O. (2012). Tvory u 12 t. [Works in 12 volumes] (Vol. 9, Book 1). Naukova dumka [in Ukrainian].

Kutsevska, O. S. (2009). Samoredahuvannia Olesem Honcharom publitsystychnoho tvoru: modyfikatsiia, prahmatyka, interpretatsiia [Oles Honchar’s self-editing of a journalistic work: modification, pragmatics, interpretation]. (PhD Dissertation). Сlassical private university, Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Lutsiuk, I. (2014). Rehionalni ZMI v suchasnomu suspilstvi: funktsii, zavdannia ta problemy [Regional media in modern society: functions, tasks and problems]. Visnyk of the Lviv University. Series Journalism, 39, 152–157 [in Ukrainian].

Paslavskyi, I. I. (2007). Mistseva ofitsiina presa: obtiazhlyve mynule i nevyrazne maibutnie [Local official press: burdensome past and vague future]. Visnyk of the Lviv University. Series Journalism, 30, 242–252 [in Ukrainian].

Rieznik, V. (2017, May 25). Kliatva Olesia Honchara [Oles Honchar’s oath]. Prospekt Trubnikov [in Ukrainian].

Syroid, I. V. (2009). Hromadsko-politychna diialnist Olesia Honchara [Socio-political activity of Oles Honchar]. (Abstract of PhD Dissertation). Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv [in Ukrainian].

Shcherbak, Yu. (1988, April 3). Sobor dushi chelovecheskoi [Cathedral of the Human Soul]. Pravda [in Russian].

Sokov, A. (2019, October 3). Odnu z raionnykh hazet na Khersonshchyni pereimenuiut na chest romanu Honchara [One of the district newspapers in the Kherson region will be renamed in honor of Honchar’s novel]. Novyi den. https://newday.kherson.ua/odnu-z-rajonnih-gazet-na-hersonshhini-perejmenujut-na-chest-romanu-gonchara/ [in Ukrainian].

Stepanenko, M. I. (2010). Literaturnyi prostir «Shchodennykiv» Olesia Honchara [Literary space of Oles Honchar’s «Diaries»]. ASMI [in Ukrainian].

Ulianova, K. M., & Maksymenko, O. L. (2016). Rehionalna zhurnalistyka: istorychni uroky [Regional journalism: historical lessons]. A. Andriushchenko [in Ukrainian].

Yurenko, O. (1978). Z berehiv yunosti [From the shores of youth]. Ukraina, 52, 10–11 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Галич, В. М. (2004). Олесь Гончар — журналіст, публіцист, редактор: еволюція творчої майстерності. Наукова думка.
Галич, В. М. (2015). Семіотика інтертекстуальності публіцистичного твору: соціально-комунікативна рецепція. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.
Галич, В. М. (2017). Жанрова система публіцистики Олеся Гончара в координатах доби. Видавництво Львівської політехніки.
Голубов, О. (2018, 23 вересня). «Кримська світлиця»: боротьба за існування. Кримська світлиця. https://ua.krymr.com/a/krymska-svitlytsya-borotba-za-isnuvannya/29505115.html.
Гончар, О. (1982, 2 лютого). Слово до тавричан. Нова Таврія.
Гончар, О. (1988, 2 вересня). Вітаю вас, дорогі степовики. Кіровоградська правда.
Гончар, О. (1989, 5 серпня). До вінницької «Світлиці». Вінницька правда.
Гончар, О. (1992a). Вітаю «Літературний Львів»! Літературний Львів, 1.
Гончар, О. (1992b, 31 грудня). «Кримській світлиці». Кримська світлиця.
Гончар, О. (1993). Буяйте, квітуйте! Русалка Дністрова, 3.
Гончар, О. (2004a). Щоденники (Т. 1: 1943–1967). Веселка.
Гончар, О. (2004b). Щоденники (Т. 2: 1968–1983). Веселка.
Гончар, О. (2004c). Щоденники (Т. 3: 1984–1995). Веселка.
Гончар, О. (2012). Твори у 12 т. (Т. 9, Кн. 1). Наукова думка.
Дроздова, А. В. (2012). Авторське редагування художнього твору в параметрах соціального простору і соціального часу: творча лабораторія Олеся Гончара. (Дисертація кандидата наук із соціальних комунікацій). Класичний приватний університет, Запоріжжя.
Куцевська, О. С. (2009). Саморедагування Олесем Гончаром публіцистичного твору: модифікація, прагматика, інтерпретація. (Дисертація кандидата наук із соціальних комунікацій). Класичний приватний університет, Запоріжжя.
Луцюк, І. (2014). Регіональні ЗМІ в сучасному суспільстві: функції, завдання та проблеми. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика, 39, 152–157.
Паславський, І. І. (2007). Місцева офіційна преса: обтяжливе минуле і невиразне майбутнє. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика, 30, 242–252.
Рєзнік, В. (2017, 25 мая). Клятва Олеся Гончара. Проспект Трубников.
Сироїд, І. В. (2009). Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара. (Автореферат дисертації кандидата історичних наук). Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ.
Соков, А. (2019, 3 жовтня). Одну з районних газет на Херсонщині перейменують на честь роману Гончара. Новий день. https://newday.kherson.ua/odnu-z-rajonnih-gazet-na-hersonshhini-perejmenujut-na-chest-romanu-gonchara/
Степаненко, М. І. (2010). Літературний простір «Щоденників» Олеся Гончара. АСМІ.
Ульянова, К. М., & Максименко, О. Л. (2016). Регіональна журналістика: історичні уроки. А. Андрющенко.
Фінклер, Ю. (2003). Регіональна преса України в контексті соціального замовлення аудиторії. Наукові записки Інституту журналістики, 11, 170–173.
Фурса, О. О. (2008). Глобалізм та регіоналізм в сучасному соціальному просторі. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 34, 222–230.
Щербак, Ю. (1988, 3 апреля). Собор души человеческой. Правда.
Юренко, О. (1978). З берегів юності. Україна, 52, 10–11.

Copyright (c) 2020 Валентина Галич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |