DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(5).2020.206056

Постать Ярослава Мудрого в координатах української та російської історіографій

Ярослав Калакура

Анотація


У руслі захисту українського інформаційного простору від нав’язування російських міфів про постать Ярослава Мудрого проведено порівняльний аналіз підходів українських та російських істориків до з’ясування його ролі в державотворенні й розвитку княжої України, висвітлено основні напрями фальсифікацій та спотворень на основі методології історіографічної компаративістики. Показано, що в російській історичній науці і пропаганді, починаючи з часів В. Татіщева, М. Карамзіна, М. Погодіна, С. Соловйова та ін. до сьогодення, обґрунтовуються претензії Москви на київ­ську спадщину, заперечується роль Великого князя Київського у формуванні української державності, конструюється його образ як «собирателя русских земель» і одного з фундаторів концепції колонізаторської політики щодо розширення території Московського царства та творення «русского централизованного государства».
Спростовуються глорифікація військової діяльності Ярослава Мудрого як «підкорювача інших народів», однобічні та упереджені оцінки його внеску у вироблення правових засад Києворуської держави, реформування системи влади й державного управління. Викрито мотиви замовчування в сучасній російській історичній науці ролі Великого князя в становленні й розвитку давньоукраїнської культури, писемності, освіти й духовності, яка інтерпретується як формування «русской культури» й «русского православия».
Окреслено деякі нові підходи науковців щодо міждисциплінарних та джерелознавчих досліджень проблеми й подальшого розвінчування найбільш поширених фальсифікацій образу князя та його діяльності, подолання ідеологічних стереотипів та міфів, що поширювалися в українському інформаційному просторі як складника гібридної війни Росії проти України.


Ключові слова


Ярослав Мудрий; Києворуська держава; українська історіографія; російська історіографія; компаративістика; спадщина; образ; фальсифікація

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Akademik NAN Ukrainy P. P. Tolochko: Beznravstvenno otkazyvatsia ot nashei obshchei istorii [Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine P. P. Tolochko: It is immoral to refuse our common history]. (2018, November 1). Ofitcialnyi sait Moskovskogo Patriarkhata. http://www.patriarchia.ru/db/text/5295340.html [in Russian].

Alekseev, S. V. (2006). Iaroslav Mudryi. Samovlastetc Kievskoi Rusi [Yaroslav the Wise. Autocrat of Kievan Rus]. Veche [in Russian].

Cherniavskii, S. N. (2018). Iaroslav Mudryi i ego tainy [Yaroslav the Wise and his secrets]. Veche [in Russian].

Danilevskii, I. N., & Melnikova, E. A. (Eds.). (2008). Iaroslav Mudryi i ego epokha [Yaroslav the Wise and his Era]. Indrik [in Russian].

Dukhopelnikov, V. M. (2009). Iaroslav Mudryi [Yaroslav the Wise]. Folio [in Russian].

Hrushevskyi, M. (2002). Zvychaina skhema «russkoi» istorii i sprava ratsionalnoho ukladu istorii skhidnoho slov’ianstva [The usual scheme of «Russian» history and the matter of the rational structure of the history of Eastern Slavs]. In Works (Vol. 1, pp. 75–82). Svit [in Ukrainian].

Hrushevskyi, M. S. (2009). Yaroslav Mudryi [Yaroslav the Wise]. In Works (Vol. 9, p. 567). Svit [in Ukrainian].

Kalakura, Ya. S. (2016). Konstruiuvannia obrazu voroha yak tekhnolohiia manipuliatsii rosiiskoi istoriohrafii ta propahandy [Constructing the image of the enemy as a technology of manipulation of Russian historiography and propaganda]. Ukraine-Europe-World. Series: History, international relations, 18, 179–188 [in Ukrainian].

Karamzin, N. M. (1991). Istoriia gosudarstva Rossiiskogo [History of Russian Goverment] (Vol. 2–3). Nauka [in Russian].

Karamzin, N. M. (2017). Istoriia Gosudarstva Rossiiskogo [History of Russian Government]. ALFA-KNIGA [in Russian].

Karpov, A. Iu. (2015). Velikii kniaz Iaroslav Mudryi [Grand Duke Yaroslav the Wise]. Komsomolskaia Pravda [in Russian].

Kliuchevskii, V. O. (1987). Sochineniia v deviati tomakh [Works in Nine Volumes] (Vol. 1). Mysl [in Russian].

Kraliuk, P. M. (2018). Yaroslav Mudryi [Yaroslav the Wise]. Folio [in Ukrainian].

Lyzanchuk, V. V. (2017). Informatsiina bezpeka Ukrainy: teoriia i praktyka [Information Security of Ukraine: Theory and Practice]. Ivan Franko National University of Lviv [in Ukrainian].

Nikitenko, N. M. (2003). Sviata Sofiia Kyivska: istoriia v mystetstvi [St. Sophia of Kyiv: History in Art]. Akademperiodyka [in Ukrainian].

Pavlishcheva, N. P. (2010). Iaroslav Mudryi [Yaroslav the Wise]. Eksmo [in Russian].

Plokhii, S. (2016). Brama Yevropy. Istoriia Ukrainy vid skifskykh voien do nezalezhnosti [The Gates of Europe. A History of Ukraine from the Scythian Wars to Independence]. Knyzhkovyi Klub «Klub Simeinoho Dozvillia» [in Ukrainian].

Pogodin, M. P. (2010). Izbrannye trudy [Selected Works]. ROSSPEN [in Russian].

Seheda, S. (2009). Yaroslav Mudryi: antropolohichnyi portret [Yaroslav the Wise: an anthropological portrait]. Literatura. Folklor. Problemy poetyky, 32, 371–376 [in Ukrainian].

Shakhmatov, A. A. (1915). Ocherk drevneishego perioda istorii russkogo iazyka [Essay on the most ancient period in the history of the Russian language]. In I. V. Iagich (Ed.), Entciklopediia slavianskoi filologii [Encyclopedia of Slavic Philology] (Issue 11.1). Otdelenie russkogo iazyka i slovesnosti Imperatorskoi akademii nauk [in Russian].

Solovev, S. M. (1993). Sochineniia [Works] (Pt. 1. Istoriia Rossii s drevneishikh vremen [History of Russia since ancient times], Vol. 1–2). Golos [in Russian].

Tatishchev, V. N. (2005). Istoriia Rossiiskaia [Russian History] (Vol. 1). AST: Ermak [in Russian].

Teshkin, Iu. (2007). Iaroslav Mudrii i Russkaia Pravda [Yaroslav the Wise and Russian Truth]. Veche [in Russian].

Tezy pro 300-richchia vozziednannia Ukrainy z Rosiieiu (1654–1954 rr.) [Theses on the 300th anniversary of the reunification of Ukraine with Russia (1654–1954)]. (1954). Politvydav Ukrainy [in Ukrainian].

Tolochko, A. P. (2009). Kratkaia redaktciia Pravdy Russkoi: proiskhozhdenie teksta [Short Version of Russian Truth: the Origin of the Text]. Institute of History of Ukraine [in Russian].

Tolochko, P. P. (1996). Volodymyr Sviatyi. Yaroslav Mudryi [Saint Vladimir. Yaroslav the Wise]. ArtEk [in Ukrainian].

Tolochko, P. P. (2002). Yaroslav Mudryi [Yaroslav the Wise]. Alternatyvy [in Ukrainian].

Tymoshyk, M. (2018). Ukrainska knyha i svit [Ukrainian book and the world]. Ukrainskyi universytet [in Ukrainian].

Vysotskyi, S. O. (1978). Pro shcho rozpovily davni stiny [What the Ancient Walls Said]. Naukova dumka [in Ukrainian].

Zagrebelnyi, P. (2018). Russkie kniazia. Ot Iaroslava Mudrogo do Iuriia Dolgorukogo [Russian Princes. From Yaroslav the Wise to Yuri Dolgoruky]. AST [in Russian].

Zakliuchnyi akt Narady z bezpeky i spivrobitnytstva v Yevropi 1975 r. [Final Act of the 1975 Conference on Security and Cooperation in Europe]. (2010). In M. M. Varvartsev (Ed.), Ukraina v mizhnarodnykh vidnosynakh [Ukraine in International Relations] (Issue 2, pp. 154–158). Institute of History of Ukraine [in Ukrainian].

Zhukov, K. (2020). Drevniaia Rus: ot Riurika do Batyia [Ancient Russia: from Rurik to Batu]. Piter [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Академик НАН Украины П. П. Толочко: Безнравственно отказываться от нашей общей истории. (2018, 1 ноября). Официальный сайт Московского Патриархата. http://www.patriarchia.ru/db/text/5295340.html.
Алексеев, С. В. (2006). Ярослав Мудрый. Самовластец Киевской Руси. Вече.
Висоцький, С. О. (1978). Про що розповіли давні стіни. Наукова думка.
Грушевський, М. (2002). Звичайна схема «русскої» історії і справа раціонального укладу історії східного слов’янства. В Твори (Т. 1, с. 75–82). Світ.
Грушевський, М. С. (2009). Ярослав Мудрий. В Твори (Т. 9, с. 567). Світ.
Данилевский, И. Н., &Мельникова, Е. А. (Ред.). (2008). Ярослав Мудрый и его эпоха. Индрик.
Духопельников, В. М. (2009). Ярослав Мудрый. Фолио.
Жуков, К. (2020). Древняя Русь: от Рюрика до Батыя. Питер.
Загребельный, П. (2018). Русские князья. От Ярослава Мудрого до Юрия Долгорукого. АСТ.
Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Европі 1975 р. (2010). В М. М. Варварцев (Ред.), Україна в міжнародних відносинах (Вип. 2, с. 154–158). Інститут історії України НАНУ.
Калакура, Я. С. (2016). Конструювання образу ворога як технологія маніпуляцій російської історіографії та пропаганди. Україна-Европа-Світ. Серія: Історія, міжнародні відносини, 18, 179–188.
Карамзин, Н. М. (1991). История государства Российского (Т. 2–3). Наука.
Карамзин, Н. М. (2017). История Государства Российского. АЛЬФА-КНИГА.
Карпов, А. Ю. (2015). Великий князь Ярослав Мудрый. Комсомольская правда.
Ключевский, В. О. (1987). Сочинения в девяти томах (Т. 1). Мысль.
Кралюк, П. М. (2018). Ярослав Мудрий. Фоліо.
Лизанчук, В. В. (2017). Інформаційна безпека України: теорія і практика. Львівський національний університет імені Івана Франка.
Нікітенко, Н. М. (2003). Свята Софія Київська: історія в мистецтві. Академперіодика.
Павлищева, Н. П. (2010). Ярослав Мудрый. Эксмо.
Плохій, С. (2016). Брама Европи. Історія України від скіфських воєн до незалежності. Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля».
Погодин, М. П. (2010). Избранные труды. РОССПЭН.
Сегеда, С. (2009). Ярослав Мудрий: антропологічний портрет. Література. Фольклор. Проблеми поетики, 32, 371–376.
Соловьев, С. М. (1993). Сочинения (Кн. 1. История России с древнейших времен, т. 1–2). Голос.
Татищев, В. Н. (2005). История Российская (Т. 1). АСТ: Ермак.
Тези про 300-річчя возз’єднання України з Росією (1654–1954 рр.). (1954). Політвидав України.
Тешкин, Ю. (2007). Ярослав Мудрий и Русская Правда. Вече.
Тимошик, М. (2018). Українська книга і світ. Український університет.
Толочко, А. П. (2009). Краткая редакция Правды Русской: происхождение текста. Інститут історії України НАНУ.
Толочко, П. П. (1996). Володимир Святий. Ярослав Мудрий. АртЕк.
Толочко, П. П. (2002). Ярослав Мудрий. Альтернативи.
Чернявский, С. Н. (2018). Ярослав Мудрый и его тайны. Вече.
Шахматов, А. А. (1915). Очерк древнейшего периода истории русского языка. В И. В. Ягич (Ред.), Энциклопедия славянской филологии (Вып. 11.1). Отделение русского языка и словесности Императорской академии наук.

Copyright (c) 2020 Ярослав Калакура

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |