DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.2(4).2019.187531

Питання формування медіаграмотності: подолання стереотипів

Галина Дегтярьова

Анотація


У статті висвітлена актуальна проблема, яка стосується формування стереотипів як соціального явища в суспільстві та їх ролі в ньому. Наголошено на необхідності усвідомлення впливу продукованих мас-медіа стереотипів на перебіг соціальних процесів, на розвиток індивідуумів, соціуму, суспільства і держави, актуалізовано необхідність руйнування стереотипів. Зауважено, що для того, аби не потрапити на гачок стереотипів, необхідно докласти зусиль щодо формування критичного мислення населення та подолання ними тих стереотипів, що гальмують зміни, які відбуваються в системі відносин людини з природою та створеним нею світом матеріальної та духовної культури. Розглянуто також особливості стереотипів, їх основні види та складові елементи: «стрижень» і «периферію», когнітивну та захисну функції стереотипів, їх позитивні та негативні сторони, що саме призводить до вироблення стереотипів поведінки, чи просто їх зруйнувати, висвітлено роль медіа у їх формуванні, наголошено, що оперування стереотипами (їх породження, легітимація чи руйнація) є невід’ємною складовою журналістської діяльності, розглянуто метод стереотипізації, наведено приклад його застосування, акцентовано увагу на тому, що будь-яка інформація, яка надходить у наш мозок, повинна піддаватися аналізу, зауважено, що саме медіаосвіта є засобом формування медіаграмотності населення, а її головним інструментом — критичне мислення. Наведено приклади вправ для студентів вишів, інших верств населення, які дозволять їм усвідомити суть поняття «стереотип» та їх роль у соціумі, з’ясувати етимологію цього явища та навчитися їх долати, аби задовольнити свої потреби та уподобання, а також сприятимуть виробленню в них необхідних умінь для уникнення стереотипів у разі потреби, хоча стереотипи можуть виникнути за один день, але на їх руйнування потрібен досить тривалий час.


Ключові слова


стереотипи; маніпуляції свідомістю; метод стереотипізації; мас-медіа; медіаграмотність

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Alekseieva, Yu. (2013, May 27). Rol stereotypiv u masovomu suspilstvi [The role of stereotypes in mass society]. Naukovyi bloh. Natsionalnyi universytet «Ostrozka akademiia». Retrieved from https://naub.oa.edu.ua/2013/rol-stereotypiv-u-masovomu-suspilstvi/ [in Ukrainian].

Andreeva, G.M. (2000). Psikhologiia sotcialnogo poznaniia [Psychology of social cognition]. Moscow: Aspekt Press [in Russian].

Balitckii, A.G., & Saburova, L.A. (1989). Sotcialnye stereotipy i sotcialnaia samorealizatciia [Social stereotypes and social self-realization]. In Filosofiia istorii: dialog kultur [Philosophy of History: Dialogue of Cultures] (pp. 13-15). Moscow [in Russian].

Blynova, O.Ye. (2013). Rol sotsialnykh stereotypiv u rehuliatsii povedinky osobystosti [The role of social stereotypes in the regulation of personality behavior]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu imeni V.O. Sukhomlynskoho. Series: Psykholohichni nauky, 2(10), 37-41 [in Ukrainian].

Butyrina, M.V. (2007). Yavyshche stereotypizatsii u masovii komunikatsii [The phenomenon of stereotyping in mass communication]. Polihrafiia i vydavnycha sprava, 2, 13-20 [in Ukrainian].

Butyrina, M.V. (2008). Efektyvnist mas-media v konteksti teorii stereotypiv [The effectiveness of mass media in the context of stereotype theory]. Uchenye zapiski Tavricheskogo natcionalnogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Series "Filologiia. Sotcialnaia kommunikatciia", 21(1), 262-267 [in Ukrainian].

Butyrina, M.V. (2010). Stereotypizatsiia islamu u mas-media [Stereotyping Islam in the Media]. Ukrainske relihiieznavstvo, special issue 1 [in Ukrainian].

Fromm, E. (1994). Anatomiia chelovecheskoi destruktivnosti [Anatomy of human destructiveness]. Moscow: Respublika [in Russian].

Gypsy uprising: the first blood spilled in Kyiv [The role of stereotypes in mass society]. (2019). Retrieved from https://znaj.ua/capital/povstannya-cygan-u-kyyevi-prolylasya-persha-krov [in Ukrainian].

Lippman, U. (2004). Obshchestvennoe mnenie [Public opinion]. (T.V. Barchunova, Trans.). Moscow: Institut Fonda «Obshchestvennoe mnenie» [in Russian].

Ne potony v informatsiinomu doshchi: Navchannia mediahramotnosti hromadian: Posibnyk dlia treneriv [Not drowning in the information rain: Teaching media literacy to citizens: A guide for coaches]. (2016). Kyiv: Akademiia Ukrainskoi Presy; IREX; StopFake [in Ukrainian].

Pecherska, N. (2019, July 22). Yak aktyvizuvaty krytychne myslennia: perevireni laifkhaky [How to activate critical thinking: proven lifehacks]. Retrieved from https: //24tv.ua/health/kritichne_mislennya_yak_aktivizuvati_layfhaki_n839580 [in Ukrainian].

Polishchuk Yu., Gnatyuk S., & Seilova N. (2015). Mass media as a channel of manipulative influence on society. Ukrainian Scientific Journal of Information Security, 21(3), 301-308 [in English].

Potiatynyk, B. (2005). Masova zhurnalistska osvita — a chomu b ni? [Mass journalism education — why not?]. MediaKrytyka, 10, 7-10 [in Ukrainian].

Prykydko, O.M. (2015). Demokratychna platforma informuvannia ta rozvytku mediaosvity (na prykladi vidkrytykh telekanaliv Nimechchyny «OK-TVLudwigshafen» ta «OKWorms») [Democratic platform of information coverage and development of media education (on the example of public television channels in Germany «OK-TVLudwigshafen» and «OKWorms»)]. Scientific notes Institute of Journalism, 61, 62-66 [in Ukrainian].

Romanovski (Smoliar), R. (2010, December 13). Stereotypy na ukrainskykh kanalakh: pidsylennia chy zaperechennia? [Stereotypes on Ukrainian channels: reinforcement or denial?] [Blog post]. Retrieved from https://group-36.livejournal.com/8411.html [in Ukrainian].

Shepel, M. (2010, December 13). Chy rozvyvaiut ZMI stereotypy? [Do the media develop stereotypes?] [Blog post]. Retrieved from https://group-36.livejournal.com/8561.html [in Ukrainian].

Vasileva, T.E., & Galinskaia, I.L. (1988). Stereotipy v obshchestvennom soznanii: sotcialno-filosofskie aspekty [Stereotypes in public consciousness: socio-philosophical aspects]. Moscow: Akademiia nauk SSSR [in Russian].

Zavhorodnia, L.V. (2003). Stereotypy porodzhennia ta spryimannia zhurnalistskoho tvoru (na materiali hazetnykh tekstiv) [Stereotypes of generation and perception of journalistic work (on the basis of newspaper texts)]. (Abstract of PhD Dissertation). Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Journalism, Kyiv [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алексеєва, Ю. (2013, 27 травня). Роль стереотипів у масовому суспільстві. Науковий блог. Національний університет «Острозька академія». Взято з https://naub.oa.edu.ua/2013/rol-stereotypiv-u-masovomu-suspilstvi/.

Андреева, Г.М. (2000). Психология социального познания. Москва: Аспект Пресс.

Балицкий, А.Г., & Сабурова, Л.А. (1989). Социальные стереотипы и социальная самореализация. В Философия истории: диалог культур (с. 13-15). Москва.

Блинова, О.Є. (2013). Роль соціальних стереотипів у регуляції поведінки особистості. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки, 2(10), 37-41.

Бутиріна, М.В. (2008). Ефективність мас-медіа в контексті теорії стереотипів. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальная коммуникация», 21(1), 262-267.

Бутиріна, М. В. (2010). Стереотипізація ісламу у мас-медіа. Українське релігієзнавство, спецвипуск 1.

Бутиріна, М.В. (2007). Явище стереотипізації у масовій комунікації. Поліграфія і видавнича справа, 2, 13-20.

Васильева, Т.Е., & Галинская, И.Л. (1988). Стереотипы в общественном сознании: социально-философские аспекты. Москва: Академия наук СССР.

Завгородня, Л. В. (2003). Стереотипи породження та сприймання журналістського твору (на матеріалі газетних текстів). (Автореф. дис. канд. філол. наук). Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Київ.

Липпман, У. (2004). Общественное мнение. (Т.В. Барчунова, пер.). Москва: Институт Фонда «Общественное мнение».

Не потони в інформаційному дощі: Навчання медiаграмотностi громадян: Посiбник для тренерiв. (2016). Київ: Академія Української Преси; IREX; StopFake.

Печерська, Н. (2019, 22 липня). Як активізувати критичне мислення: перевірені лайфхаки. Взято з https: //24tv.ua/health/kritichne_mislennya_yak_aktivizuvati_layfhaki_n839580.

Повстання циган: у Києві пролилася перша кров. (2019, 2 липня). Взято з https://znaj.ua/capital/povstannya-cygan-u-kyyevi-prolylasya-persha-krov.

Потятиник, Б. (2005). Масова журналістська освіта — а чому б ні? МедіаКритика, 10, 7-10.

Прикидько, О.М. (2015). Демократична платформа інформування та розвитку медіаосвіти (на прикладі відкритих телеканалів Німеччини «OK-TVLudwigshafen» та «OKWorms»). Наукові записки Інституту журналістики, 61, 62-66.

Романовскі (Смоляр), Р. (2010, 13 грудня). Стереотипи на українських каналах: підсилення чи заперечення? [Допис в блозі]. Взято з https://group-36.livejournal.com/8411.html.

Фромм, Э. (1994). Анатомия человеческой деструктивности. Москва: Республика.

Шепель, М. (2010, 13 грудня). Чи розвивають ЗМІ стереотипи? [Допис в блозі]. Взято з https://group-36.livejournal.com/8561.html.

Polishchuk Yu., Gnatyuk S., & Seilova N. (2015). Mass media as a channel of manipulative influence on society. Ukrainian Scientific Journal of Information Security, 21(3), 301-308.

Copyright (c) 2019 Галина Дегтярьова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.