DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.2(4).2019.187517

Права сучасної української молоді в інформаційному просторі України

Сергій Болтівець, Олена Галушко

Анотація


У статті розглядаються проблемні питання реалізації прав сучасної української молоді в інформаційному просторі України, з’ясовано, що актуальність завдань зростає, починаючи з XVII століття, агресивною політикою інформаційних інтервенцій сусідньої держави. Виявлено, що з 1991 року Росія намагалася втягнути Україну в поле власних інтеграційних інтересів, а український інформаційний простір наповнюється «українськими версіями» популярних російських газет і журналів, сторінки яких містять проросійські матеріали. Описана хронологія ядерного нищення українського інформаційного простору протягом XVII-XX століть, що не дало можливості українській молоді з XVII століття та майже за тридцять років незалежності ХХІ століття, отримати права на власний український інформаційний простір. Встановлено, що в українському інформаційному просторі майже всі ЗМІ представляють або окремі фінансово-політичні групи або належать іноземним власникам, які явно або через треті країни діють в пропагандистській парадигмі РФ. З’ясовано, що сучасний інформаційний простір незалежної України донині залишається незахищеним та вразливим до проникнення російської ідеологічної риторики. Політичний істеблішмент легко та відкрито використовує вказану риторику у власних, зовсім не державницьких цілях. Досліджено фундаментальні засади, складові елементи та етапи формування українського інформаційного простору в контексті реалізації прав молоді. Загалом диференціація актуальних проблем в українському інформаційному просторі відбувається навколо таких парадигм: політико-ідеологічної, економічної та гуманітарної. З 2019 року український інформаційний простір окреслює концептуальні засади реалізації політики Росії щодо України, втіленої в концепції «Русский мир», «Третій Рим». Встановлено, що в українському інформаційному просторі широко представлено реалізацію проросійських олігархічних інтересів, інтересів бізнес-корпорацій, що зумовлює посилення російського впливу, формування позитивного іміджу Росії за рахунок реалізації прав української молоді.


Ключові слова


українська молодь; український інформаційний простір; реалізація прав молоді; інформаційна інтервенція; пропагандистська парадигма

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Butyrina, M. (2009). Mas-media yak seredovyshche stvorennia ta funktsionuvannia stereotypiv masovoi svidomosti [Media as a medium for the creation and functioning of stereotypes of the mass consciousness]. (Abstract of DSc Dissertation). Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Journalism, Kyiv [in Ukrainian].

Hotsur, O.I. Suchasna ukrainska presa yak chynnyk formuvannia heopolitychnoi stratehii Ukrainy (2000-2014 rr.): problematyka, kontseptualno-zmistove navantazhennia [Contemporary Ukrainian press as a factor in shaping Ukraine’s geopolitical strategy (2000-2014): problems, conceptual and substantive load]. (PhD Dissertation). Ivan Franko Lviv National University, Lviv [in Ukrainian].

Ishchuk, V. (2000). Ukraina: problema prestyzhnosti ta identychnosti (masova komunikatsiia i kultura yak sub’iekt formuvannia hromadskoi ta natsionalnoi svidomosti) [Ukraine: the problem of prestige and identity (mass communication and culture as the subject of the formation of public and national consciousness)]. Kyiv: Smoloskyp [in Ukrainian].

Matiushyna, A. (2009). Sotsiokulturna rol mas-media u formuvanni hromadianskoho suspilstva v Ukraini: komunikatyvnyi dyskurs [The sociocultural role of the mass media in shaping civil society in Ukraine: a communicative discourse]. (Abstract of PhD Dissertation). Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Journalism, Kyiv [in Ukrainian].

Pelahesha, N. (2008). Ukraina u smyslovykh viinakh postmodernizmu: transformatsiia ukrainskoi natsionalnoi svidomosti v umovakh hlobalizatsii [Ukraine in the Meaningful Wars of Postmodernism: Transformation of Ukrainian National Consciousness in a Globalization] [Monograph]. Kyiv: NISD [in Ukrainian].

Perepelytsia, O. (2006). Prychyny ta spetsyfika rosiiskoho vplyvu na vnutrishniu polityku Ukrainy [Causes and specifics of Russian influence on Ukraine’s domestic policy]. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, 64 (2), 223-229 [in Ukrainian].

Petryk, V.M., Ostroukhov, V.V., Shtokvysh, O.A., Kalnysh, V.V., & Polevyi, V.I. (2006). Suchasni tekhnolohii ta zasoby manipuliuvannia svidomistiu, vedennia informatsiinykh voien ta spetsialni informatsiini operatsii [Modern technologies and means of manipulating consciousness, waging information wars and special information operations]. Kyiv: Rosava [in Ukrainian].

Shchotkina, K. (2014, March 22-28). Efirna sutnist [Essential essence]. Dzerkalo tyzhnia, p. 3 [in Ukrainian].

Vasilenko, I.A. (2008). Obraz Rossii v virtualnom dialoge kultur [The image of Russia in a virtual dialogue of cultures]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriia 12, Politicheskie nauki, 3, 3-20 [in Russian].

Williamson, H. (2002). Supporting young people in Europe: principles, policy and practice. The Council of Europe international reviews of national youth policy 1997-2001. Strasbourg: Council of Europe Publishing [in English].

Zhuhai, N. (2012). Ohliad statti Kleia Shyrki «Politychna syla sotsialnykh media: tekhnolohii, publichna sfera i poltychni zminy» [Review of Clay Shirky’s article «The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political Change»]. Komunikatsiia, 2, 79-86 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бутиріна, М. (2009). Мас-медіа як середовище створення та функціонування стереотипів масової свідомості. (Автореф. дис. д-ра наук із соціальних комунікацій). Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Київ.

Василенко, И.А. (2008). Образ России в виртуальном диалоге культур. Вестник Московского университета. Серия 12, Политические науки, 3, 3-20.

Гоцур, О.І. Сучасна українська преса як чинник формування геополітичної стратегії України (2000-2014 рр.): проблематика, концептуально-змістове навантаження. (Дис. канд. наук із соціальних комунікацій). Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів.

Жугай, Н. (2012). Огляд статті Клея Ширкі «Політична сила соціальних медіа: технології, публічна сфера і полтичні зміни». Комунікація, 2, 79-86.

Іщук, В. (2000). Україна: проблема престижності та ідентичності (масова комунікація і культура як суб’єкт формування громадської та національної свідомості). Київ: Смолоскип.

Матюшина, А. (2009). Соціокультурна роль мас-медіа у формуванні громадянського суспільства в Україні: комунікативний дискурс. (Автореферат дисертації д-ра наук із соціальних комунікацій). Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Київ.

Пелагеша, Н. (2008). Україна у смислових війнах постмодернізму: трансформація української національної свідомості в умовах глобалізації [Монографія]. Київ: НІСД.

Перепелиця, О. (2006). Причини та специфіка російського впливу на внутрішню політику України. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 64 (2), 223-229.

Петрик, В.М., Остроухов, В.В., Штоквиш, О.А., Кальниш, В.В., & Полевий, В.І. (2006). Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних воєн та спеціальні інформаційні операції. Київ: Росава.

Щоткіна, К. (2014, 22-28 березня). Ефірна сутність. Дзеркало тижня, 3.

Williamson, H. (2002). Supporting young people in Europe: principles, policy and practice. The Council of Europe international reviews of national youth policy 1997-2001. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Copyright (c) 2019 Сергій Болтівець, Олена Галушко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.