DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.3.2019.171378

Лист у мережі інтернет як новий тип документа: морально-етичний та діловий аспект

Іван Забіяка

Анотація


Людство завжди було в комунікативному процесі, який можна розділити на глобальні категорії — вербальну, невербальну, віртуальну. Кожна із них має свою історію і складову.
Листування можна розглядати як спілкування у вербально-віртуальному прос­торі. Ця приналежність обумовлена різними засобами: зовнішнє оформлення листа (малюнки, обрамлення, каліграфія та інші естетичні інструменти); культура подання тексту (мовна грамотність, дотримання морально-етичних норм у викладі тексту); матеріал, на якому написані листи; його технічні та інші засоби, за допомогою яких відбувається передавання листів.
Тексти листів практично не відрізняються від вербального спілкування. Адже йому так само властиві практично всі ті ж особливості, які притаманні культурі говоріння. Лише варто відзначити ту різницю, що одномоментно не «присутня» й культура (чи її відсутність) слухання.
Інтернет-листуванню притаманні ті ж властивості, що й традиційному, лише з новітніми особливостями: замість паперу — екран, на якому формується відповідного формату сторінка/файл, її оздоблення бажаною конфігураціє шрифта, іншими можливостями інтернет-ресурсів і особистих. Все інше — технічно-технологічні можливості: відправка, доставка, зберігання.
Оперативність, зручність та інтенсивність листування у значній мірі відсторонює на другий план або й зовсім нівелює морально-етичні норми й традиції спілкування, культуру спілкування в цілому, виокремлюючи тільки обмін інформацією у вигляді листа чи просто прикріпленого листа, документа, що стає вже нормою для активних користувачів Інтернету.
Інтернет-листування є невід’ємною складовою як ділового, приватного листування, так і культурної компетентності в цілому, яке на сьогодні майже повністю витіснило традиційне листування.
У статті автор робить порівняльну характеристику між традиційним (паперовим) листуванням і листуванням у мережі Інтернет. Описує усталені й відмінні їх компоненти. Однак у своїй основі звертає увагу насамперед на морально-етичну складову, а потім уже й на діловий аспект будь-якого листування, особливо на вплив стосунків у комунікаційних процесах.


Ключові слова


листування; нові технології; обмін інформацією; кореспондент; респондент; адресат; електронна скринька

Повний текст:

PDF (English) PDF

Посилання


Беспянська, Г. В. (2006). Справочинство. Київ: Університет «Україна».

Вітенко, І. С. (б. р.). Культура спілкування. Взято з https://pidruchniki.com/1212012437339/psihologiya/kultura_spilkuvannya.

Глущик, С. В., Дияк, О. В.,& Шевчук, С. В. (2008). Сучасні ділові папери. (4-те вид.). Київ.

Голярдик, Н. А., & Дика, Л. Л. (2013). Культура ділового спілкування як чинник формування професійних компетентностей майбутнього фахівця. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні та психологічні науки, 4 (69), 78–86.

Загнітко, А. П., & Данилюк, І. Г. (2008). Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне. Донецьк: БАО.

Кислюк, К. В. (2011). Спеціальне документознавство. Модульний курс. Київ: Кондор.

Коваль, А. П. (1982). Культура ділового мовлення: писемне та усне ділове спілкування. Київ: Вища школа.

Комова, М. В. (2009). Діловодство. Львів: Тріада-Плюс.

Культура та види спілкування. (2010). Взято з http://osvita.ua/vnz/reports/culture/10406/.

Палеха, Ю. (2011). Кадрове діловодство. Київ: Ліра-К.

Пишемо листи. (2009). Взято з etyket.org.ua/pyshemo_lysty.htm.

Прилюк, Д. (2005). Листи 1941, 1943–1944 рр. Київ:КНУ.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Іван Забіяка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.