DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.2.2018.151676

БРЕНД-КОМУНІКАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ

Михайло Поплавський

Анотація


Для бренд-комунікації закономірними є соціальна обумовленість об’єкта взаємодії, його емоційне оцінювання, а також мотивація до подальшої взаємодії стосовно бренда, до зміни або статичності поведінки. Бренд-комунікація має низку ознак, які вказують на її автономність, складність і багатогранність.
Бренд — це чинник управління поведінкою споживачів, поведінкові реакції яких є доволі різноманітними й формуються під впливом соціальних чинників, виявлення та облік яких впливають на достовірність прогнозованих ефектів бренд-комунікації. Найважливішою властивістю бренда є його психологічність, хоча такими є усі маркетингові процеси, скеровані на його створення і розвиток. При просуванні бренда доцільність застосування інтегрованих маркетингових комунікацій обумовлена тим фактом, що використання тільки рекламної комунікації не є основним джерелом формування його смислів. Сучасні бренд-комунікації в переважній більшості випадків можуть бути охарактеризовані як інтегровані. Ефективність діяльності з управління брендом залежить від комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій, що в сукупності забезпечує синергетичний ефект бренд-комунікації. У сфері вищої освіти саме бренд стає запорукою конкурентоспроможності освітніх закладів на ринку освітніх послуг, адже, обираючи університет, абітурієнти у своєму виборі здебільшого орієнтуються на бренд, репутаційний та іміджевий складники закладу освіти
Бренд-комунікація — це соціальне явище, до якого належить і рекламна комунікація, що формує бажання купувати. Ефективність цього явища досягається завдяки рекламній діяльності. Бренд-комунікація — це також процес психологічного впливу на комунікатора та реципієнта, який ґрунтується на механізмі переконання представників різних соціальних груп. Виходячи з положення про те, що бренд-комунікація є соціальним явищем, відповідно бренд є образом соціального об’єкта, який виникає як реакція на заохочення в результаті комунікативної взаємодії.


Ключові слова


бренд; бренд-комунікація; комунікації; капітал бренда; марке­тинг; реклама; соціальна сфера

Повний текст:

PDF

Посилання


Волков, А. Т. (2006). Стратегический бренд-менеджмент и капитализация организации. Москва.

Зозульов, О., Нестерова, Ю. (2008). Бренд як нематеріальний актив у постіндустріальному суспільстві. Економіка України. № 3. С. 4–11.

Конецкая, В. П. (1997). Социология коммуникации. Москва: Международный университет бизнеса и управления.

Леонтьев, А.Н. (2004). Деятельность. Сознание. Личность. Москва: Смысл: Издательский центр «Академия».

Поплавський, М. М. (2017). Ректор. Київ: Р. К. Майстер-принт.

Фельсер, Г. (2009). Психология потребителей и реклама. Харьков: Издательство «Гуманитарный центр».

Шевченко, О. Л. (2012). Маркетингові комунікації та їхня роль у процесах створення бренду. Взято з : http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/17088/1/280-Shevchenko-455-457.pdf

Aaker, D. (1996). Building Strong Brands. New York : The Free Press [in English].

Batey, M. (2008). Brand meaning. New-York: Routledge [in English].

Du Plеssis, E. (2005). The Advertised Mind: ground-breaking insights into How Our Brains Respond to Advertising. London: Kogan Page [in English].

Ellwood, I. (2000). The essential brand book. Over 100 Techniques to Increase Brand Value. London: Kogan page.[in English].

Engel, J. F., Blackwell, R. D. & Miniard, P. W. (1990). Consumer behavior. 6th ed. Chicago: Dryden Press [in English].

Kapferer, J.-N. (2008). New strategic brand management: creating and sustaining brand equity long. 4th ed. London and Philadelphia: Kogan page.

Kobjoll, K. (2000). Motivaction: Begeisterung ist ubertragbar. Zürich: Orell Füssli [in German].

Kotler, P. & Dubois, B. (1991). Marketing Management. Paris: Publi-Union [in English].

LePla, F.J. & Parker, L.M. (2002). Integrated Branding. 2nd ed. London: Kogan Page [in English].

Myers, D. G. (2012). Social psychology. 11th ed. Boston: MA: McGraw-Hill [in English].

Nilsson, T. (1998). Competitive branding: Winning in the Market Place with Value-Added Brands. 1st ed. Chichester: John Wiley [in English].

Temporal, P. (2002). Advanced brand management: from vision to valuation. Singapore : John Wiley & Sons [in English].

Thompson, M. & Pringle, H. (1999). Brand spirit: How couse related marketing builds brands. Chichester: Wiley [in English].

Zimbardo, P. G., & Leippe, M. R. (1991). The psychology of attitude change and social influence. New York: McGraw-Hill [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Волков, А. Т. (2006). Стратегический бренд-менеджмент и капитализация организации. Москва. 
Зозульов, О., Нестерова, Ю. (2008). Бренд як нематеріальний актив у постіндустріальному суспільстві. Економіка України. № 3. С. 4–11. 
Конецкая, В. П. (1997). Социология коммуникации. Москва: Международный университет бизнеса и управления.
Леонтьев, А.Н. (2004). Деятельность. Сознание. Личность. Москва: Смысл: Издательский центр «Академия».
Поплавський, М. М. (2017). Ректор. Київ: Р. К. Майстер-принт.
Фельсер, Г. (2009). Психология потребителей и реклама. Харьков: Издательство «Гуманитарный центр». 
Шевченко, О. Л. (2012). Маркетингові комунікації та їхня роль у процесах створення бренду. Взято з : http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/17088/1/280-Shevchenko-455-457.pdf 
Aaker, D. (1996). Building Strong Brands. New York : The Free Press [in English].
Batey, M. (2008). Brand meaning. New-York: Routledge [in English].
Du Plеssis, E. (2005). The Advertised Mind: ground-breaking insights into How Our Brains Respond to Advertising. London: Kogan Page [in English].
Ellwood, I. (2000). The essential brand book. Over 100 Techniques to Increase Brand Value. London: Kogan page.[in English].
Engel, J. F., Blackwell, R. D. & Miniard, P. W. (1990). Consumer behavior. 6th ed. Chicago: Dryden Press [in English].
Kapferer, J.-N. (2008). New strategic brand management: creating and sustaining brand equity long. 4th ed. London and Philadelphia: Kogan page.
Kobjoll, K. (2000). Motivaction: Begeisterung ist ubertragbar. Zürich: Orell Füssli [in German].
Kotler, P. & Dubois, B. (1991). Marketing Management. Paris: Publi-Union [in English].
LePla, F.J. & Parker, L.M. (2002). Integrated Branding. 2nd ed. London: Kogan Page [in English].
Myers, D. G. (2012). Social psychology. 11th ed. Boston: MA: McGraw-Hill [in English].
Nilsson, T. (1998). Competitive branding: Winning in the Market Place with Value-Added Brands. 1st ed. Chichester: John Wiley [in English].
Temporal, P. (2002). Advanced brand management: from vision to valuation. Singapore : John Wiley & Sons [in English].
Thompson, M. & Pringle, H. (1999). Brand spirit: How couse related marketing builds brands. Chichester: Wiley [in English].
Zimbardo, P. G., & Leippe, M. R. (1991). The psychology of attitude change and social influence. New York: McGraw-Hill [in English].
Copyright (c) 2018 Михайло Поплавський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.